หน้าแรก    |    เตือนภัยดินถล่ม    |    ข่าวสาร    |    สถานีวัดน้ำฝน มก.    |    บทความเผยแพร่    |    เว็บบอร์ด     ||    เกี่ยวกับเรา    |    GERD   

การเตือนภัยดินถล่มแบบ API

เงื่อนไขข้อมูล
ชนิดข้อมูล : ข้อมูลราย 1 วัน, ย้อนหลัง 30 วัน
อุปกรณ์ / สถานี : ดอยตุง
เลือกดูข้อมูลระหว่างวันที่ : 23/02/2019 ถึง 25/03/2019

หมายเหตุ :
  • ข้อมูลปริมาณน้ำฝนเริ่มนับจากวันที่ 26/6/2009
  • หากเลือกดูข้อมูลเป็นรายวัน ปริมาณน้ำฝนสะสมต่อวันนับจาก 07:00 น. ของวันนี้ไปถึง 07:00 น. ของวันพรุ่งนี้
  • หากเลือกดูน้ำฝนเป็นช่วงเวลา (ราย 12 ชม., 3 ชม., 1 ชม., 30 นาที, 15 นาที) จะเลือกข้อมูลตามช่วงเวลานั้นๆ
    (แต่ก็ยังอ้างอิงช่วงเวลาที่นับต่อวันคือ ปริมาณน้ำฝนสะสมต่อวันนับจาก 07:00 น. ของวันนี้ไปถึง 07:00 น. ของวันพรุ่งนี้ )
  • หากค่า API มีค่าน้อยกว่า 30, ค่า API จะถูกกำหนดให้เป็น 30

  • ***no api setted here***