ตารางคำนวณกราฟเตือนภัยปริมาณน้ำฝนสะสม

ระบุข้อมูลปริมาณน้ำฝน

ต้องการดูปริมาณน้ำฝนสะสมราย วัน     ข้อมูลจนถึงวันที่     ข้อมูลย้อนหลังจำนวน วัน
 

กรอกข้อมูลปริมาณน้ำฝน

ข้อมูลระหว่างวันที่ 03/06/2022 - 03/07/2022

 03/06/22
 04/06/22
 05/06/22
 06/06/22
 07/06/22
 08/06/22
 09/06/22
 10/06/22
 11/06/22
 12/06/22
 13/06/22
 14/06/22
 15/06/22
 16/06/22
 17/06/22
 18/06/22
 19/06/22
 20/06/22
 21/06/22
 22/06/22
 23/06/22
 24/06/22
 25/06/22
 26/06/22
 27/06/22
 28/06/22
 29/06/22
 30/06/22
 01/07/22
 02/07/22
หมายเหตุ:
  • ให้ระบุช่องปริมาณน้ำฝนเป็นตัวเลข (มม.)
  • หากช่องปริมาณน้ำฝนใดไม่ได้ระบุ ระบบจะกำหนดให้วันนั้นมีค่าเป็น 0
  •